WARUNKI I DOKUMENTY

WARUNKI OTRZYMANIA MIESZKANIA

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi spełniać łącznie wszystkie poniższe przesłanki (kryteria):

  • nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego i/lub innej nieruchomości o charakterze mieszkalnym (przeznaczonej do celów mieszkalnych), zlokalizowanego/zlokalizowanej na terenie Gminy Jarocin, przy czym za tytuł prawny uważa się w szczególności własność/współwłasność, spółdzielcze własnościowe/lokatorskie prawo do lokalu, najem, dzierżawa (Wnioskodawca złoży stosowne Oświadczenie w tym zakresie);
  • rozlicza lub zobowiąże się do rozliczania Podatku dochodowego w Jarocinie po podpisaniu umowy najmu (Wnioskodawca złoży oświadczenie, w którym oświadczy że rozlicza się z Podatku dochodowego w Jarocinie lub oświadczenie, w którym zobowiąże się do rozliczania z Podatku dochodowego w Jarocinie, po podpisaniu umowy najmu);
  • posiada udokumentowane i stałe (comiesięczne) dochody (Wnioskodawca złoży oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów, rodzaju umowy lub źródła świadczenia (np. ZUS, MGOPS), danych pracodawcy (zleceniodawcy) i okresie na jaki umowa została zawarta, o ile jest terminowa; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej złoży Oświadczenie o średnich miesięcznych dochodach z tego tytułu);
  • posiada przynajmniej jedno dziecko w wieku szkolnym (kryterium to nie dotyczy Wnioskodawców; wnioskujących o przydział lokali mniejszych niż 55m2) (Wnioskodawca złoży oświadczenie w tym zakresie), przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może zdecydować o przydziale mieszkania pomimo niespełnienia powyżej określonego kryterium, o ile uzna to za celowe;
  • jest lub zobowiąże się do spełnienia obowiązku meldunkowego na terenie Gminy Jarocin, po podpisaniu.

Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie mieszkania dostępny na stronie: 

http://jtbs.com.pl/dokumenty/